SKI AREÁL SYNOT - KYČERKA

Velké Karlovice - Pluskovec
756 06 Velké Karlovice
Česká republika
Ukázat na mapy.google.cz

e-mail: info@skiarealkycerka.cz

tel.: +420 733 522 481

Provozovatel:
Otto Kořístka
Na Oboře 573
756 05 Karolinka

ID RZP: 1132134

Půjčovna lyží a snowboardů

tel.: +420 603 345 881

 

Lyžařská a snowboardová škola

tel.: +420 605 346 416

 

      

Ski areál Kyčerka na FACEBOOKU

 

 

Valašské chalupy

 

Statek U Rajmunda

 

 

 

Ochrana osobních údajů

1) Kupující bere nákupem jízdního dokladu na vědomí, že Provozovatel v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), bude zpracovávat jeho osobní údaje zaznamenané do software jízdního dokladu a/nebo jím jinak uvedené.

2) Pro nakládání s osobními údaji kupujícího či držitele stanovuje Provozovatel následující podmínky:

a) vymezení osobních údajů:

- sezónní skipas - jméno a příjmení, datum narození, adresa elektronické pošty, bydliště, telefonní číslo, fotografie při průchodu turniketem.

- ostatní časové skipasy - fotografie při průchodu turniketem dále jen „osobní údaje“)

b) účel zpracování osobních údajů: výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvních přepravních a obchodních podmínek Provozovatele;

c) prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;

d) Osobní údaje mohou být Provozovatelem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z přepravní smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené přepravní smlouvě;

e) Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.

3) Provozovatel informuje Kupující, že mají právo:

a) získat od Provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

b) aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Provozovatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, kupující odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Provozovatele vztahuje.

d) aby Provozovatel omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Provozovatelem, zpracování je protiprávní, a Provozovatele žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) aby Provozovatel na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

f) vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Provozovatele.

g) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Provozovatele zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Provozovatele, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů