Provozní řád

Provozní řád lyžařského SKI AREÁLU SYNOT - KYČERKA

 

I.

Všeobecné podmínky

 

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleků a využití sjezdových tratí ve SKI AREÁLU SYNOT – KYČERKA.
 2. Účastník provozu lyžařských vleků a sjezdovek (návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského areálu, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob je účastník plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám způsobí.
 3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníků, pokud byly způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu a pokynům provozovatele, nebo jím pověřených osob.
 4. Dodržování provozního řádu mohou kontrolovat provozovatelem stanovené osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník, který bude označen jako pověřená osoba.

 

 

II.

Provoz vleků

 

1.      Provoz vleku je závislý na sněhových podmínkách a bude spuštěn při minimálním počtu deseti návštěvníků.

2.      Pravidelný provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících při dostatečné sněhové vrstvě denně od 8.00 do 16.00 hodin. Provoz sjezdovky při večerním lyžování probíhá ve dnech úterý, čtvrtek, pátek a sobota od 18.00 do 21.00 hodin.

3.      Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje dodržovat smluvní podmínky dané tímto provozním řádem v celém areálu a přilehlých prostorách.

4.      Účastník přepravy je povinen zejména:

a)      mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě provozovatele předložit, majitelé nepřenosných celosezónních jízdenek předloží i doklad totožnosti umožňující jednoznačnou identifikaci osoby držitele, 

b)      před nástupem na vlek projít řádně odbavovacím turniketem ke kontrole jízdenky,

c)      dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.

5.      Během jízdy na vleku není dovoleno:

a)      vystupovat z trasy lyžařského vleku mimo výstupní stanici,

b)      vybočovat z trasy lyžařského vleku,

c)      přibírat další osoby na vlečné zařízení (pomu),

d)      nastupovat na vlek mimo nástupní prostor.

6.      Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne v případě:

a)      úrazu způsobeného provozem vleku bez zavinění návštěvníka,

b)      při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvajícím déle než dvě hodiny.

7.      Při silném větru, bouři, při nezbytných provozních důvodech a v jiných případech vyšší moci má provozovatel povinnost vlek uzavřít. Přitom nevzniká žádný nárok na náhradu jízdného.

8.      Oprávněná osoba má právo odebrat návštěvníkovi jízdenku bez nároku na náhradu v případě:

a)      hrubého porušování provozního řádu,

b)      úmyslného poškození jízdenky, upravování jízdenky nebo jiné neoprávněné manipulaci s jejími údaji,

c)      použití jízdenky jinou než oprávněnou osobou,

d)      návštěvníkovi pod vlivem alkoholu a návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu,

e)      při jiném hrubém porušení provozního řádu pro užití vleků nebo sjezdových tratí.

9.      Jednotlivé vlečné zařízení (pomu) je oprávněn užívat vždy pouze jeden nebo dva  návštěvníci podle typu pomy jednotlivých vleků. Povolený způsob přepravy je zobrazen na instruktážních tabulích v prostorách přístupu k vlekům. Přeprava dítěte do 6 let věku, které není schopno samostatné jízdy na vleku, je povolena za doprovodu dospělé osoby.

10.  Pří pádu během jízdy na vleku je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.

11.  Návštěvníkům s implantovaným kardiostimulátorem se nedoporučuje dlouhodobě se zdržovat v blízkosti turniketů, kde jsou vystaveni působení elektromagnetického pole.

 

 

III.

Provoz sjezdových tratí

 

1.      Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařského vleku.

2.      Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozní doby a platí zde přísný zákaz vstupu na sjezdovky. K mimořádné úpravě trati může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.

3.      I za provozu sjezdových tratí může dojít k zasněžování sjezdových tratí technickým sněhem. Technika pro zasněžování je označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky.

4.      Na sjezdové trati se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám i viditelnosti. Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdové trati.

5.      Předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy odpovídá předjíždějící.

6.      Pěším, sáňkujícím, bobujícím a běžkařům mimo označené trasy je pohyb na sjezdové trati zakázán.

7.      Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoli překážky nebo sněhové útvary.

8.      Návštěvníkům lyžařské tratě je zakázána jízda mimo sjezdové tratě, zejména v lese a v prostoru lyžařských vleků.

9.      Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout první pomoc zraněnému a neprodleně ohlásit úraz pracovníkům provozovatele. Telefon pro tyto případy je uveden na jízdním dokladu.

10.  Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně označena jako uzavřená.

11.  Nedodržování pravidel chování na sjezdové trati může být důvodem k vyloučení návštěvníka z provozu.

 

IV.

Jízdní doklady

 

 1. Jízdenkou se rozumí jízdní doklad pro jednotlivou jízdu nebo časová či bodová jízdenka, opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám ve vymezeném rozsahu, a to po dobu její platnosti.
 2. S jízdenkami není možno dále obchodovat.
 3. Informace o zvýhodněných jízdenkách obdrží návštěvník na pokladnách. Při nákupu zlevněných jízdenek se návštěvník musí prokázat na pokladně příslušným dokladem opravňující k poskytnutí zlevněných jízdenek.
 4. Dětská jízdenka platí pro děti do 150 cm. Děti do 100 cm lyžují ZDARMA!
 5. Veškeré lístky jsou prodávány ve formě čipové karty. Karta je zálohována částkou 100,- Kč. Záloha je vyplacena proti vrácení nepoškozené a funkční čipové karty na pokladně.
 6. Čipové karty jsou „bezdotykové“ a při průchodu turniketem se nevkládají do snímacího zařízení. Doporučujeme mít je uloženy samostatně v kapse na levé straně.
 7. Čipové karty neukládejte v blízkosti zdroje magnetického pole (např. mobilní telefony), nevystavujte kartu nadměrnému teplu.
 8. Všechny sezónní lístky musí být opatřeny jménem a příjmením uživatele a jsou nepřenosné.
 9. Za ztracené jízdenky a v případě zhoršení klimatických podmínek se náhrady neposkytují.

 

V.

Další ujednání

 

1.      Návštěvníci areálu mají možnost využít sociální zařízení a bufet v prostorách areálu.

2.      V celém areálu, mimo prostor k tomu určených, je zakázáno jíst, pít a kouřit.

3.      Tento provozní řád platí od 1.12.2009.   

 

 

Ve Velkých Karlovicích, dne 1.12.2009